Aktualizacja strony: 01-09-2021 roku

Podstawy prawne prowadzenia kontroli przewozów przez

Firmę FRAMAN Danuta Maniurka z/s w Sulechowie NIP 9271060183 REGON 369665038

Umowa zawarta z  danym przewoźnikiem, której integralną częścią jest „Taryfa przewozowa” sporządzona m.in. w oparciu o n/w akty prawne:

              Ustawa „Prawo przewozowe” z dnia 15 listopada 1984 roku z późniejszymi zmianami. Dz. U. rok 2017 pozycja 1983 (tekst jednolity) w szczególności:  Art. 33a; 34a  i 36 

i przepisy wykonawcze do przedmiotowej ustawy tj.:

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 roku „W sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. Dz.U. nr 14 pozycja 117 z 2005 roku   

              Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. „W sprawie ustalania stanu przesyłek i postępowania reklamacyjnego. Dz.U. nr 38 pozycja 266 z 2006r.

W przypadku gdy przewoźnik świadczy usługi transportowe na zlecenie gminy odpowiednia Uchwała Rady Miasta tutaj:

UCHWAŁA NR XXXVI/293/2017 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH z dnia 25.05.2017r. w sprawie ustalania w komunikacji miejskiej wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

UCHWAŁA NR XV/224/07 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH z dnia 20 grudnia 2007r.w sprawie ustalenia cen urzędowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów,  sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zwierząt i bagażu.

Linki do wzmiankowanych  Ustaw, Rozporządzeń i Uchwał w tekście poniżej.

 

 

AKTY PRAWNE

regulujące ulgi ustawowe w komunikacji PKS

Do odczytania zamieszczonych aktów prawnych niezbędny jest darmowy program Adobe Acrobat Reader

Zamieszczone akty prawne (ustawy i rozporządzenia) pochodzą ze strony sejmowej: http://prawo.sejm.gov.pl

w razie wątpliwości tam należy szukać ich aktualizacji.

 

Ustawa  z dnia 15.11.1984 Prawo przewozowe - tekst jednolity Dz.U. poz. 1983/2017

Znowelizowana ustawa o publicznym transporcie drogowym z dnia 16-12-2010 weszła w życie 01-03-2011

 

Rozporządzenie z dnia 20.01.2005 dotyczy opłat dodatkowych - kar

Rozporządzenie z dnia 24.02.2006 dotyczy składania reklamacji

Uchwały Rady Miasta wydane na podstawie art 34a Ustawy Prawo przewozowe

Żary -> LINK

Słubice -> LINK    Cennik - >LINK

Gubin -> Link     Nowelizacja ->LINK

Nowa Sól -> LINK

 

 

ULGI USTAWOWE

Ustawa z 20.06.1992 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego

Nowe legitymacje dla osób niepełnosprawnych - wzory obowiązujące od 1 września 2017 roku - > LINK

Uwaga: do odczytania zakodowanego w "QR" stopnia i przyczyny niepełnosprawności niezbędny jest dowolny skaner kodów QR dostęnny w Sklepie Play  na Androida

Rozporządzenie z 25.10.2002 dotyczy rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do ulg                            

Rozporządzenie z 15.12.2003 nowelizujące rozporządzenia                                                                                                        

Rozporządzenie z 03.12.2004 nowelizujące rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Transportu z 21-08-2006 zmieniające

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25-01-2007 zmieniające

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-10-2011 zmieniające

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 28-05-2010 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Wzory legitymacji studenckiej        Wzór legitymacji nauczycielskiej    Wzór legitymacji nauczyciela akademickiego

Wzory legitymacji szkolnych i przedszkolnych wydawanych od 09/2018 MEN-I/1 ; MEN-I/2 ; MEN-I/3-N ; MEN-I/4-N ; MEN-I/5

Wzory legitymacji  szkolnych:  MEN I 50/2     MEN I 51/2     MEN I 52/2    zaświadczenia     MEN I 50/2         Wyjaśnienie

Zmiany od 2015 w w/w rozporządzeniu (nowe wzory legitymacji szkolnych i obowiązek poświadczonego wpisu nr PESEL w legitymacjach starego wzoru)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)
z dnia 29 grudnia 2014 r. DzU 2015 poz. 23

Wyciąg z w/w rozporządzenia

Opis ulgi dziecko niepełnosprawne / opiekun 78%

Opis ulgi 49% 37% osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji

Opis ulgi niewidomy 93% 51% 37%

Rozporządzenie MGPiPS z dnia 15-07-2003 w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej)

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Zielonej Górze

 

Wzory legitymacji emerytów - rencistów służb mundurowych uprawniające do ulg 37% w komunikacji pośpiesznej i 49% w komunikacji zwykłej,

pod warunkiem, że posiadają wpis o 1 grupie lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji:

- emeryt, rencista wojskowy - nie mylić z inwalidą wojskowym

- emeryt, rencista MSWiA (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, ABW, BOR, AW,

- emeryt, rencista MS służba więzienna

 

Inwalidzi wojenni i wojskowi    opis ulgi

 Osoby represjonowane

 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Ustawa z 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Rozporządzenie z 23.06.2004 dotyczy Książki Inwalidy wojennego, wojskowego

Rozporządzenie z 11.03.2003 dotyczy Książki osoby represjonowanej

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o uprawnieniach cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

Rozporządzenie MPiPS w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych - WZÓR DOKUMENTU

 

Kombatanci

51% ulgi w komunikacji krajowej przy przejazdach:

autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych.

 

Ustawa z 24.01.1991 o kombatantach (...) z późn zmianami

Rozporządzenia z 07.07.2003 dotyczy rodzajów dokumentów

Weteran poszkodowany

37% bilety jednorazowe komunikacja zwykła i przyspieszona

na podstawie Legitymacji weterana poszkodowanego wraz z Legitymacją emeryta rencisty - art. 30 ustawy

Podstawa prawna Ustawa  

  Wzór dokumentu-żołnierz

Wzór dokumentu - funkcjonariusz

Opis ulgi

Funkcjonariusze i żołnierze

Rozporządzenie MSwiA z dnia 12-08-2008

w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U. nr 56 poz. 340

wzór Książeczki wojskowej         wzory Legitymacji służbowych żołnierzy zawodowych

Opis ulgi 78% żołnierz niezawodowy

 

www.framan.pl

 

 

Copy Right opracowanie:  www.framan.pl